Naujo vartotojo registracija

Taisyklėmis

Pirkimo sąlygos

Prekių pirkimo – pardavimo sutartis (taisyklės) dule.lt elektroninėje parduotuvėje

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis arba Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (UAB Laskana, įmonės kodas 300056393, PVM kodas LT100001260318, adresas Dominikonų 8, Raseiniai, telefonas +370 61026005, el. paštas kokybelaskana@gmail.com) teisės bei pareigos, prekių ir paslaugų (toliau – prekės) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu dule.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – el. parduotuvė) susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikoma Sutartis, kuri įsigalioja užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

1.4. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su taisyklėmis, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

1.7. Pardavėjo el. parduotuvėje pateiktų prekių nuotraukos yra tik prekių pavyzdžiai, kurie tam tikrais atvejais gali skirtis nuo Pirkėjo užsakomų prekių.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2. nesiregistruodamas el. parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo ir prekių gavėjo asmens duomenis.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.6. Pirkėjas ir Pardavėjas turi kitas teises ir pareigas, susijusias su asmens duomenų rinkimu, tvarkymu ir pan., kurias šiems asmenims numato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (Reglamentas (ES) 2016/679).

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant užsakymo numerį) per 14 dienų nuo sutarties sudarymo, išskyrus Civiliniame kodekse numatytas išimtis.

3.3. Pirkėjui atsisakius sutarties 3.2. punkte nustatyta tvarka, Pardavėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų Pirkėjui grąžina visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes sutartą kainą.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti galiojančių teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.2. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją, tuo atveju, jei Pirkėjas pateikia Pardavėjui ne savo asmens duomenis arba kitais neteisėtais veiksmais pažeidžia šias Taisykles.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu kai Pirkėjas užsakė prekių pristatymą.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja pateikti prekes Pirkėjui atvykus į Pardavėjo nurodytą pardavimo vietą, kai Pirkėjas neužsakė prekių pristatymo.

4.6. Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjui ar Pirkėjo nurodytam gavėjui tik apmokėjus sutartą prekių kainą.

4.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių ar žaliavų atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

5. Prekių užsakymas, gamyba, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 (septynias) dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti “, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.4.1. Pinigų pervedimu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjas perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą Pirkėjui patogiausiu būdu: savarankiškai prisijungęs prie savo banko internetinės bankininkystės sistemos ir atlikęs pervedimą, pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą arba nuvykęs į pasirinktą banko skyrių ir atlikęs pervedimą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą.

5.4.2. naudodamas Paysera.lt (Mokėjimai.lt).

5.4.3. Grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele kai atsiskaitymas vyksta Pardavėjo prekybos vietoje arba pristačius prekes Pirkėjui.

5.5. Pirkėjas užsakęs prekes su pristatymu įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Sutartyje aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (išskyrus apmokėjimas grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortele Pardavėjo parduotuvėje), nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir gavėjo duomenis. Pardavėjas gali paprašyti papildomos informacijos reikalingos pristatymui.

6.2. Pirkėjo nurodytas prekių pristatymo dienos laikas yra nurodomas Pardavėjui patvirtinant Pirkėjo užsakymą. Visais atvejais Pardavėjas stengsis pristatyti prekes nurodytu laiku. Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie prekės pristatymo termino pakeitimus, jei tokie atsirastų.

6.3. Prekių pristatymas laikomas įvykdytu, kai prekė yra perduota gavėjui arba jam nesant ar negalint patekti pas gavėją – gavėjo artimiesiems, kaimynams, kolegoms, biuro darbuotojams, viešbučio registratūroje, gydymo įstaigos personalui ir pan.

6.4. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

6.5. Pirkėjas sutinka, jog prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas ir terminus.

6.6. Pardavėjui nepavykus perduoti prekės Pirkėjui dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių ar Pirkėjui atsisakius priimti prekę, prekė bus saugoma pas Pardavėją. Greitai gendančių prekių saugojimo terminas yra 1 (viena) diena, kitų prekių - 7 (septynios) dienos. Per šiuos terminus Pirkėjas turi atsiimti jo užsakytas prekes Pardavėjo pardavimo vietoje arba susitarti su Pardavėju dėl kitokio prekių perdavimo Pirkėjui.

7. Prekių kokybės garantija.

7.1. Prekėms taikoma garantija pagal įstatymą, kuri galioja dvejus metus nuo prekės įsigijimo dienos (Civilinio kodekso 6.338 straipsnis) ir gamintojo nustatyti garantiniai terminai.

7.2. Prekės tam tikrais atvejais gali skirtis savo spalva, forma, turiniu, medžiagomis ir kitomis savybėmis. Visi audiniai yra matuojami ES sertifikuotomis ir metrologiškai patikrintomis matavimo priemonėmis, tačiau Pirkėjas formuodamas užsakymą supranta, kad dėl audinių fizikinių savybių, matuojant skirtingomis matavimo priemonėmis rankiniu būdu, yra galimybė gauti skirtingus matavimo rezultatus (leistina paklaida +- 5%).

7.3. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra tik iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas visais atvejais stengsis aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją apie pagrindines prekės savybes. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad prekių spalvos ir kitos savybės nuotraukoje ir realybėje gali nežymiai skirtis.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Civiliniu kodeksu ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės).

8.2. Norėdamas grąžinti prekę (išskyrus negrąžinamas prekes ir tos, kurios pagamintos arba atkirptos pagal Pirkėjo individualų užsakymą), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos, informuodamas Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti Pardavėjui arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pirkėjui tenka tik prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidos.

8.2.1. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus audinius ir kitas prekes, kurios yra numatytos Mažmeninėse prekybos taisyklių 17 punkte. Vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių 25 punkto nuostatomis, prekės, kurios Pirkėjui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.3.1. grąžinama prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje;

8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos;

8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją).

8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę (išskyrus atvejus, kai prekių grąžinimui reikalingas Pardavėjo sutikimas ar prekės yra pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą), Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama visa už prekes sumokėta kaina. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

8.7. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties dėl jam pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms. Pirkėjo užsakymu laikomi atvejai, kai prekės iš esmės yra unikalios ir pagamintos pagal Pirkėjo pareikštus individualius norus bei poreikius, susitarus su Pardavėju. Pagal specialų užsakymą Pardavėjo pasiūtos užuolaidos ar pagal pateiktus Pirkėjo matmenis atkirptas audinys yra laikomos unikaliomis prekėmis, kurios pagamintos pagal Pirkėjo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikytos jo asmeninėms reikmėms, todėl tokios prekės yra negrąžinamos.

8.8. Pirkėjui nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį dėl netinkamos prekės kokybės Pirkėjas turi grąžinti Pardavėjui prekę Pardavėjo sąskaita, o pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba Pirkėjo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per  14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą kainą, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir kontaktais.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės nurodytais telefonais arba Pardavėjo el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Ginčų sprendimas

11.1. Pirkėjas, norėdamas pateikti prašymą ar skundą gali kreiptis į Pardavėją, informaciją siųsdamas elektroniniu paštu kokybelaskana@gmail.com.

11.2. Jeigu Pirkėjas nėra patenkintas galutiniu Pardavėjo atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo Pirkėjas turi teisę skundą ar prašymą pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).

12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis geros praktikos principais ir Lietuvos Respublikoje galiojančiai teisės aktais.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami teisme. 

 

Registruotis